Quyết định phê duyệt Danh mục kỷ thuật lần đầu trong khám chữa bệnh thực hiện tại TTYT và các TYT huyện Hàm Tân. Bảng mã ICD10.

Friday, December 8, 2017