Thông tư 20/2017/BYT: Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làmthuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Friday, September 8, 2017