Số: 1720/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Thursday, June 7, 2018