Số: 1353/SYT-NVD, V/v đính chính Công văn số 6406/QLD-CL ngày 11/4/2018 của Cục Quản lý Dược về đình chỉ lưu hành thuốc “Nhức hớp Tê bại hoàn” .

Friday, May 11, 2018