Số: 1350/SYT-NVD, V/v đình chỉ lưu hành thuốc hông đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Friday, May 11, 2018