CV Số: 1929/SYT-NVD. V/v rút số đăng ký và đình chỉ lưu hành thuốc Esalep. V/v V/v rút số đăng ký và đình chỉ lưu hành thuốc Esalep.

Monday, May 8, 2017